Allmänna Köpvillkor

Allmänna köp- och leveransvillkor gällande från och med 2015-01-01 för samtliga av Marktegs AB sålda produkter och tjänster till kunder som är näringsidkare.

 1. Nedanstående allmänna villkor ska tillämpas om inte annat skriftligen avtalats mellan Marktegs AB (nedan Säljaren) och Köparen. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en order. 
 1. Orderbekräftelse: Det åligger Köparen att kontrollera riktigheten av vad som anges i orderbekräftelsen. Köparen skall snarast och senast inom 3 kalenderdagar från mottagandet av orderbekräftelsen reklamera ev. felaktigheter och avvikelser för att inte vara bunden av beställningen enligt orderbekräftelsen. Förändring i lagd order är att betrakta som en ny beställning. 
 1. I orderbekräftelsen angivna priser gäller exklusive mervärdeskatt samt andra i förekommande fall tillkommande skatter eller avgifter. Köparen ska erlägga betalning enligt de villkor som överenskommits vid avtalets ingående (orderbekräftelsen), och i annat fall senast 20 kalenderdagar efter leveranstidpunkten.Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen, samt ersättning för samtliga de kostnader som är förenade med betalningsdröjsmålet. Därtill tillkommer ersättning för vid var tid tillämpliga krav- eller påminnelseavgifter. För ordervärde under 1000 SEK tillkommer en hanteringsavgift på 195 SEK.  
 1. Säljaren är medlem i Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) och avgifter tillkommer för Köparen på de produkter som är anslutna till SvepReturs retursystem med vid var tid gällande taxa. Till avgiften tillkommer mervärdeskatt. 
 1. Säljaren förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroll och kreditprövning innan betalning mot faktura kan erbjudas. Säljaren äger, om och när man finner anledning härtill, upphöra med kreditgivning varvid Köparens betalning ska ske förskottsvis. 
 1. Om det sedan avtal slutits inträffar valutakursförändring eller råvaruprisförändring, äger Säljaren rätt att justera priset i motsvarande mån. Motsvarande gäller beträffande av myndighet beslutade förändringar av skatter och avgifter. Säljaren äger rätt att i motsvarande mån justera priset utan föregående avisering. 
 1. Leverans sker fritt från Säljarens lager i Höganäs eller annan utlastningsplats som Säljaren bestämmer. Detta innebär att faran för att godset av våda förstörs, försämras eller minskas övergår till Köparen när varan avsänts från Säljaren. Säljaren åtar sig dock att – om inte Köparen meddelar annat – på Köparens kostnad och risk, anlita transportör eller på annat sätt ombesörja transport till Köparen. 
 1. Underlåter Köparen att ta emot godset är denne ändå skyldig att erlägga betalning, som om godset hade levererats i enlighet med orderbekräftelsen.  
 1. Säljaren är utan ansvar för Köparens skada på grund av leveransförsening och helt eller delvis utebliven leverans, såvida inte Säljaren varit försumlig eller grovt oaktsam. 
 1. Säljaren avgör ensidigt om förutsättningar finns för retur av varor. Skulle Säljaren medge retur av varor utgår en returavgift om minst 20 procent av försäljningssumman. Retur av specialbeställda varor medges ej.     
 1. Produktgarantier lämnas av respektive tillverkare. Säljaren lämnar inga vidare garantier eller utfästelser om godsets egenskaper. Vid åberopande av fel eller brist i levererat gods skall Köparen snarast, och senast inom 3 kalenderdagar, från Säljarens leverans skriftligt reklamera vad som är fel eller brister, under förutsättning att detta är rimligt utifrån normal affärspraxis. Säljaren är inte ersättningsskyldig för fel eller brist som inte reklamerats i tid. 
 1. Säljarens ersättningsskyldighet för fel eller brist är begränsad till att avse direkt skada och omfattar exempelvis inte förlorad handelsvinst, indirekt skada, tappade försäljningsintäkter, driftsstopp/leveransförsening hos Köparen eller tredje part. Föreligger ersättningsskyldighet för Säljaren ska i första hand ges möjlighet att åtgärda felet eller bristen och i andra hand att göra prisavdrag.   
 1. Köparen äger inte rätt till ersättning för skada på grund fel eller brist i varan med mindre felet eller bristen kan tillräknas Säljaren såsom försummelse. Säljarens ansvar vid fel eller brist är, under alla omständigheter, begränsat att maximalt uppgå till varuvärdet av det köpta godset, för den aktuella leveransen. 
 1. Om fullgörandet av avtalet förhindras eller försvåras av någon omständighet som beror på sådan händelse, såsom t.ex. svenskt eller utländskt lagbud eller myndighets­beslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epi­demier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar om­ständighet (s.k. Force Majeure) som är utanför Partens kontroll och omständigheten inte skäligen kunnat förutses vid tiden för avtalets slutande är parten fri från ansvar. Part är inte heller ansvarig för att leverans ställs in eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständighe­ter drabbar dennes underleverantör. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om Parten själv är före­mål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

  Det åligger den part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna paragraf att utan dröjsmål skriftligen                underrätta den andra parten därom.
 1. Godset förblir Säljarens egendom till dess att fullständig betalning erlagts för alla i avtalet reglerade fordringar – inklusive eventuella kostnader, skatter eller dröjsmålsräntor. 

           På parternas avtal ska svensk lag vara tillämplig. Tvist i anledning av avtal ska avgöras i Helsingborgs tingsrätt.

Partners

 • Splendor Plant
 • BioBag
 • SVENSK ENSILAGEPLAST RETUR AB
 • Berry
 • Schenker
 • Arbetstimmar

  Måndag - Fredag: 08:00 - 16:30

Webbplats www.marktegs.se använder cookies. Mer information.